Čerpanie NFP

 

banner

Prijímateľ: FIN PROGRES, s.r.o.

Sídlo: Uhrovecká 38, 020 61 Lednické Rovne

IČO: 36 321 842

Názov realizovaného projektu:

Zavedenie inovatívnych technológií v spoločnosti FIN PROGRES, s.r.o.

Dátum začatia realizácie aktivit projektu: 01.12.2015

Termín ukončenia realizácie aktivít projektu: 31.08.2015

Výška nenávratného finančného príspevku: 199 500,00 EUR

Miesto realizácie projektu: Dolná Breznica – Lednické Rovné 268

Krátky opis projektu: Realizáciou projektu spoločnosť FIN PROGRES, s.r.o. zvýši svoju konkurencieschopnosť a to obstaraním moderných a inovatívnych zariadení.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

  • znížiť náklady na spotrebu energie a tvorbu výrobného odpadu
  • zvýšiť efektivitu práce automatizáciou výroby
  • zlepšiť pracovné prostredie (znížiť mechanickú náročnosť výroby – najmä manipuláciu s materiálom)
  • tvorba pracovných miest pre mladých vo veku 15-29rokov

 

Odkaz na poskytovateľa pomoci: www.mhsr.sk

Projekt je finančne podporený zo zdrojov EURÓPSKEJ ÚNIE, fond: ERDF

 FIN PROGRES, s.r.o.

Royova 806

02001 Púchov

IČO 363218442

DIČ 2021623549

IČ DPH SK 2021623549

Prevádzka: Lednické Rovne

Uhrovecká 39

02061

042/46935571

0903200632

finprogres@gmail.com

FIN PROGRES, s.r.o.

zaviedla a uplatňuje systém obsiahnutý

v norme EN ISO 9001:2008

Registračné číslo osvedčenia 01-C1050/2013-438© Copyright 2013 Finprogres, s.r.o.